فیلم طراحی و توجیه اقتصادی یک سالن استاندارد(محاسبه ی کمپوست و خاک)

شما با دیدن این ویدیو به طور کامل یاد میگیرید که یک سالن پرورش قارچ چقدر توجیه اقتصادی و چقدر برای شما سودآوری دارد.نحوه محاسبه دقیق کمپوست و خاک(یک سالن چقدر کمپوست و خاک نیاز دارد) و یک سالن قارچ چه تجهیزات و وسایلی را نیاز دارد.